Algemene Voorwaarden GoodLife Trader BV

 

1. Algemeen
GoodLife Trader BV  biedt onder andere informatie en signalen aan om succesvol te kunnen beleggen. GoodLife Trader BV  verstrekt inzicht in en informatie over de beleggingsstrategieën en -portefeuilles van de ervaren en succesvolle belegger ir drs Ton Winter. Daartoe verzendt zij tegen betaling periodiek informatie en signalen.

2. Garantie
In het verleden behaalde winsten bieden geen enkele garantie voor de toekomst. GoodLife Trader BV  verstrekt signalen aan de hand van wiskundige modellen. Deze signalen worden verstrekt door middel van een E-mail service aan individuele klanten. De signalen voor Autotrade systemen worden verzonden aan de brokers. Deze zorgen automatisch voor orders op de beurzen.

 

3. Signaal
De informatie die wordt verstrekt door middel van E-mail is niets meer dan een signaal. Op basis van koershistorie geeft het signaal de beste winkansen over een tijdsperiode. GoodLife Trader BV  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen die gemaakt worden op grond van de signalen die zij verstrekt. Abonnees zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en handelen volledig op eigen risico.

 

4. E-mail
GoodLife Trader BV  kan niet aansprakelijk worden gesteld als E-mail niet of te laat aankomt. Het niet of niet-tijdig ontvangen van een E-mail kan nooit tot een schadeplicht leiden.

 

5. Frequentie signalen
De frequentie waarop de signalen worden afgegeven verschilt per systeem. GoodLife Trader BV  biedt geen garantie met betrekking tot de frequentie waarop de signalen worden aangeboden.

 

6. Betalingen
Wanneer een abonnee zich aanmeldt, ontvangt de abonnee een factuur. De abonnementen en de daar bijbehorende services gaan in op de dag dat de eerste betaling is ontvangen. Eventuele restitutie voor de nog lopende periode is niet mogelijk.

 

7. Abonnement verlengen
De overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur. De overeenkomst wordt verlengd voor een periode van dezelfde duur als de afsluitduur, tenzij een partij deze opzegt (schriftelijk, of per E-mail) tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maand of tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De verwnding van de signalen vindt weer plaats nadat de betaling voor de volgende periode is ontvangen.

 

8. Verplichtingen van GoodLife Trader BV
GoodLife Trader BV  is verplicht haar abonnees alle signalen door te sturen. Ook dienen relevante vragen te worden beantwoordt. GoodLife Trader BV  behoudt zich het recht voor het abonnement stop te zetten indien:
a. de abonnee zich op een onredelijke manier uit of als daar een andere negatieve aanleiding voor is;
b. hiertoe een verplichting op grond van een wettelijk voorschrift ontstaat;

Bij beëindiging door GoodLife Trader BV  heeft cliënt recht op een, naar rato restitutie van betaalde abonnementgelden.

 

9. Verplichtingen voor Abonnees
De abonnees van GoodLife Trader BV  dienen op zorgvuldige wijze om te gaan met de door GoodLife Trader BV  verstrekte informatie. Deze informatie mag - tenzij het schriftelijk door GoodLife Trader BV  is bevestigd - niet aan derden worden verstrekt.

 

10. Auteursrechten en Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten, patenten, intellectueel en ander eigendom behoren toe aan GoodLife Trader BV ®. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie. Het abonnement op de services van GoodLife Trader BV  zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan berichten en/of andere verstrekte informatie te delen met anderen of te gebruiken voor anderen. Oneigenlijk gebruik van de content van de diensten van GoodLife Trader BV  wordt gezien als een inbreuk op het intellectueel eigendom van GoodLife Trader® BV. Bij oneigenlijk gebruik behoudt GoodLife Trader® BV zich het recht voor om eventuele abonnementen van misbruiker eenzijdig te beëindigen en om geleden schade te verhalen. Als misbruik kan worden gezien: het delen van  informatie, het gebruiken van informatie ten behoeve van derden en het reproduceren van teksten zonder toestemming en andere handelingen, te beoordelen door GoodLife Trader® BV.

 

11. Klachten
Klachten met betrekking tot de uitvoering van de signalen dienen aan de Broker te worden gericht.  Klachten met betrekking tot de signalen zelf of de signaalaanbieder worden via de Broker aan de signaalaanbieder gericht. De Broker zal deze klachten bespreken met de signaalaanbieder en de antwoorden communiceren met cliënt.

 

12  Algemene voorwaarden
Cliënt gaat akkoord met deze algemene voorwaarden door het aangaan van een abonnement voor de doorgifte van signalen van GoodLife Trader BV .
GoodLife Trader BV  behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen en zal altijd de geldende voorwaarden plaatsen op de website.

 

13 Toepasselijk recht
De abonnementsovereenkomst tussen Cliënt en GoodLife Trader BV  wordt beheerst door Nederlands recht.
Geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

februari 2015
Ton Winter
Directeur GoodLife Trader BV ®